Các sản phẩm của MEL:

Khóa học [ THINKING SKILL ]
------
VINGROUP
NĂNG LỰC TƯ DUY
Khóa học [ MOTIVATION ]
------
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC

(Giới thiệu)

Khóa học [ EXCEL ]
------
KỸ NĂNG EXCEL
Khóa học [ INDUCTION ]
------
VIETCOMBANK - NHÂN VIÊN MỚI
Khóa học [ CONFLICT ]
------
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
(E-Book)
Khóa học [ TEAMWORK ]
------
XÂY DỰNG & QUẢN LÝ
ĐỘI NHÓM
Khóa học [ POWERPOINT ]
------
TƯ DUY THIẾT KẾ & THUYẾT TRÌNH
Khóa học [ DELEGATION ]
------
KỸ NĂNG TRAO QUYỀN
(Giới thiệu)
Khóa học [ BUSINESS ETIQUETTE ]
------
ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP
Khóa học [ TEAMWORK ]
------
KHÓA HỌC XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM
(Lý thuyết)
Video Explainer
------
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ MEL